Ennill Bathodyn Digidol

Rydym am i'r holl staff a myfyrwyr gael eu cydnabod am yr holl sgiliau newydd rydych wedi'u datblygu. O ganlyniad, gallwch nawr olrhain yr hyn a ddysgwch drwy Moodle, ein hamgylchedd dysgu rhithwir ar-lein i ennill amrywiaeth o fathodynnau digidol.

Gallwch ddefnyddio'r bathodynnau hyn yn dystiolaeth o'r hyn rydych wedi ei ddysgu, y gallwch ei rhannu â chydweithwyr a staff ehangach yn y Brifysgol neu drwy eich proffil LinkedIn i ddangos eich gwybodaeth a'ch sgiliau. Mae dwy ffordd y gallwch wneud hyn:


1. Dilyn ein llwybr dysgu a argymhellir

Rydym wedi datblygu casgliad o adnoddau sydd wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion pedwar proffil rôl penodol yn y Brifysgol. Bydd pob proffil ar Moodle yn cynnwys nifer dethol o adnoddau, sy'n rhoi blas i chi o'r holl sgiliau y mae arnoch eu hangen ac sy'n cyd-fynd â. 6 maes Gallu Digidol fel y'u diffinnir gan JISC.

Mae ein proffiliau rôl yn cynnwys:

  • Staff academaidd
  • Myfyrwyr
  • Ymchwilwyr
  • Arweinwyr

Mae cyfanswm o 6 bathodyn, un ar gyfer pob gallu digidol. Unwaith y byddwch wedi cwblhau o leiaf bedwar gweithgaredd dysgu o fewn gallu digidol penodol, rydych chi'n barod am fathodyn digidol haeddiannol iawn! Gallwch hawlio hyn drwy ysgrifennu blog byr i ddangos tystiolaeth ac adfyfyrio ar eich dysgu a sut y bydd yn eich helpu yn eich astudiaethau, ymchwil, gwaith neu fywyd yn ehangach.

Gallwch fynd â'ch dysgu ymhellach drwy weithio drwy ein hadnoddau uwch, gan roi'r cyfle i chi ennill nifer o fathodynnau digidol uwch. Yr un yw'r broses o wneud cais am fathodynnau uwch, mewngofnodwch ar Moodle gan ddefnyddio manylion mewngofnodi eich Prifysgol, a dewis yr opsiwn 'Uwch' ar gyfer eich proffil dewisol.2. Archwilio ein casgliad Sgiliau Digidol

Os byddwch yn dewis peidio â dilyn ein llwybr dysgu a argymhellir, gallwch fanteisio ar ein hystod lawn o adnoddau sgiliau digidol ar unrhyw adeg drwy glicio ar un o'r galluoedd sgiliau digidol isod. Manteisiwch ar ein casgliad o adnoddau ar-lein; cadwch nhw, eu trefnu a'u rhannu.

Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw cwblhau 4 neu ragor o adnoddau ym mhob gallu digidol ac olrhain eich cynnydd drwy Moodle, drwy gwblhau blog byr i ddangos tystiolaeth o'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn eich dewis allu digidol. .

Mae llawer o'n cyrsiau yn dod o LinkedIn Learning, ac yn aelod o staff neu fyfyriwr, mae gennych fynediad am ddim. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru cyn defnyddio unrhyw un o gyrsiau Dysgu LinkedIn.
Cyngor a chymorth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os ydych yn chwilio am gymorth pellach,
cysylltwch ag un o'n Hymgynghorwyr Sgiliau Digidol a byddant yn cysylltu â chi.
Cysylltwch â ni